Z obrad 55. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 13, kwiecień 2018

phoca thumb l 8Posiedzenie odbyło się w dniu 13 kwietnia br. Po przegłosowaniu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, w punktach ,,interpelacje i zapytania oraz wnioski radnych”, poruszono problemy związane z: utworzeniem w staszowskim szpitalu punktu krwiodawstwa oraz bezpieczeństwem dzieci i młodzieży jeżdżących na deskorolkach po drogach publicznych, co ostatnio staje się problemem nie tylko w miastach, np. w Połańcu, ale także na wsiach.

    Przegłosowano 11 projektów uchwał dotyczących:
1. przyjęcia sprawozdania z działalności oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego za 2017 rok,
2. przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok,
3. przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego za 2017 rok,
4. przyjęcia informacji z realizacji w 2017 roku ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2022 w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”,
5. przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017,
6. przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2017 r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
7. odrzucenia w części stanowiska Zarządu Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” w Staszowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat staszowski,
8. określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat staszowski,
9. wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
10. zmian w budżecie na 2018 rok,
11. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
12. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli  (pedagogów, psychologów, logopedów, konsultantów, doradców metodycznych i zawodowych)
13.  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski w 2018 roku,
14. udzielenia pomocy finansowej gminie Szydłów w kwocie 2 000 zł na utrzymanie gotowości bojowej OSP w Rudkach.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png