LV Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: czwartek, 05, kwiecień 2018

W dniu 13 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

LV Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:
    
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Przyjęcie Protokołu Nr LIV/18 z dnia 27 marca 2018 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
a)    przyjęcia sprawozdania z działalności oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego za 2017 rok - projekt 18/18;
b)    przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok – projekt 19/18;
c)    przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego za rok 2017 – projekt 20/18;
d)    przyjęcia informacji z realizacji w 2017 roku ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2022 w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych” – projekt 21/18;
e)    przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017 – projekt 24/18;
f)    przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2017r. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej – projekt 25/18;
g)    odrzucenia w części stanowiska Zarządu Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” w Staszowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat staszowski – projekt 27/18;
h)    określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania środków w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat staszowski – projekt 1/18;
i)    wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 29/18;
j)    zmian w budżecie na 2018 rok – projekt 30/18;
k)    powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 31/18.
8.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
9.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sieran

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png