Ogłoszenie Starosty

Utworzono: środa, 04, kwiecień 2018

OGŁOSZENIE

Starosty Staszowskiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:

- w sprawie zmiany regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski

Termin rozpoczęcia konsultacji : 4 kwiecień 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 18 kwietnia 2018 r.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:                            

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Z projektem można zapoznać się w w/w komórce, a ponadto jest on zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie www.staszowski.eu.

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii co do projektu w/w aktu.

Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, składać w kancelarii urzędu lub bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa wyżej.

Do wyrażenia pisemnych opinii wykorzystywany może być formularz, którego wzór również zamieszczono na stronie internetowej starostwa.

Załączniki:

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png