Z obrad 54. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: środa, 28, marzec 2018

phoca thumb l 4Posiedzenie odbyło się we wtorek 27 marca br. Wśród zaproszonych na obrady gości byli, m.in.: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damian Urbanowski i właściciel staszowskiego Biura Projektowego AJKO Artur Kręcisz, co wiązało się z przekazaniem przez Powiat Staszowski Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego dokumentacji budowy II etapu obwodnicy Staszowa, łączącego drogi wojewódzkie 764 Staszów-Raków i 757 Staszów-Bogoria.

Po rozstrzygnięciu przetargu, w marcu 2017 roku, zadanie opracowania pełnej dokumentacji budowy zachodnio-północnego odcinka obwodnicy o długości 1,5 km, wraz ze wszystkimi potrzebnymi decyzjami administracyjnymi, niezbędnymi do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, powierzono Biuru Projektowemu AJKO w Staszowie. Przekazana w czasie sesji dokumentacja, będąca wynikiem umowy z dnia 29 listopada 2016 roku pomiędzy Powiatem Staszowskim a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, stanowi konkretny wkład finansowy i rzeczowy Powiatu Staszowskiego w przyszłą inwestycję, za co podziękował wicemarszałek województwa Marek Szczepanik.    
    Podczas obrad sesji, po przegłosowaniu porządku obrad i przyjęciu protokołów z poprzedniego posiedzenia, a także realizacji punktów ,,interpelacje i zapytania” oraz ,,wnioski i oświadczenia radnych”, radni wysłuchali sprawozdania naczelnika Wydziału Edukacji Tadeusza Kardynała, dotyczącego wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez powiat staszowski. Następnie, radni w drodze głosowania, przyjęli 12 projektów uchwał, które dotyczyły:  
1. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
2. uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej dla Powiatu Staszowskiego na lata: 2018 – 2020”,
3. przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata: 2018 – 2020”,
4. określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku,
5. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych na terenie gmin: Osiek i Bogoria,
6. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Staszów, w obrębie Kurozwęki,
7. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Staszowskiego nieruchomości gruntowej położonej w Wymysłowie, obręb Rudniki gmina Połaniec,  
8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2666/1 o pow. 0,0047 ha,
9. wydawania gazety samorządowej „Powiat Staszowski”, Pismo Rady i Zarządu Powiatu Staszowskiego,
10. udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów,
11. udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów,
12. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2018 – 2027,
13. zmian w budżecie na 2018 rok.

    Przed zamknięciem obrad, przewodniczący Rady Powiatu w Staszowie Damian Sierant, w związku z przejściem na emeryturę ze stanowiska dyrektora Rejonu Energetycznego w Staszowie, podziękował wszystkim radnym, a także dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu, komendantom służb i inspektorom powiatowym za wieloletnią, konstruktywną i miłą współpracę.
    Po zakończeniu posiedzenia, starosta staszowski Michał Skotnicki zapoznał wicemarszałka Marka Szczepanika z wybranymi trzema inwestycjami realizowanymi na terenie powiatu tj.: ▪ z rozbudową i modernizacją Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – inwestycji za ponad 7,5 mln zł z czego 5 mln 950 tys. zł (80%) stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ▪ z budową Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kurozwękach, inwestycji o wartości 4 mln 658 tys. zł, w 85% sfinansowanej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego – Infrastruktura Zdrowotna i Społeczna, ▪ z przebudową drogi wojewódzkiej 757 Staszów-Stopnica, na odcinku o dł. 3,7 km, od dworca PKS do Sielca.

                                    Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png