Z myślą o rodzinach zastępczych

Utworzono: czwartek, 22, marzec 2018

phoca thumb l 3W dniu 20 marca br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie odbyło się szkolenie dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu staszowskiego, które zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. Temat szkolenia dotyczył współpracy asystenta z rodziną biologiczną dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz postępowania w sytuacji realizacji postanowień Sądu w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Wśród zaproszonych gości byli: starosta staszowski Michał Skotnicki oraz prezes Sądu Rejonowego w Staszowie Rafał Skrzypiec. W szkoleniu wzięło udział 31 osób, w tym: kierownicy, pracownicy socjalni i asystenci rodzin z Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi, dyrektor Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej typu rodzinnego w Połańcu oraz pracownicy PCPR w Staszowie. Spotkanie rozpoczęła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Ogórek, która powitała wszystkich obecnych i omówiła funkcjonowanie pieczy zastępczej na terenie powiatu staszowskiego oraz rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w oparciu o ustawę z 9 czerwca 2011 roku. Starosta Staszowski Michał Skotnicki podziękował za zaproszenie oraz podkreślił wagę i odpowiedzialność osób i instytucji pracujących na rzecz dziecka w pieczy zastępczej. Prezes Sądu Rejonowego w Staszowie Rafał Skrzypiec szczegółowo omówił procedury umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych, a także odbierania dziecka od rodziców biologicznych. W związku z poruszanymi kwestiami wywiązała się interesująca dyskusja, poparta doświadczeniami osób współpracujących z osobami prowadzącymi rodziny zastępcze.


                            Tekst: PCPR w Staszowie
                            Foto: Jan Mazanka

.

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png