Ogłoszenie Starosty

Utworzono: środa, 17, styczeń 2018

OGŁOSZENIE

Starosty Staszowskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19.08.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad  projektem:  
- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz  trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Termin rozpoczęcia konsultacji : 17 stycznia 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 31 stycznia 2018 r.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Z projektem można zapoznać się w w/w komórce, a ponadto jest on zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie  www.staszowski.eu.
Konsultacje  mają formę wyrażenia pisemnej opinii co do projektu w/w aktu.
Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, składać w kancelarii urzędu lub bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa wyżej.  
Do wyrażenia pisemnej opinii  wykorzystywany może być formularz, którego wzór
określa załącznik.
Załączniki:
•    projekt w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz  trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
•    formularz opinii

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png