Uchwalono budżet powiatu staszowskiego na 2018 rok

Utworzono: piątek, 29, grudzień 2017

phoca thumb l 5W dniu 29 grudnia 2017 roku, podczas 52. sesji Rady Powiatu w Staszowie, przegłosowano 12 projektów uchwał, w tym tę najważniejszą, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu staszowskiego na 2018 rok.


    Zaproponowany przez przewodniczącego Rady Powiatu Damiana Sieranta porządek obrad, po dokonaniu niewielkich zmian, został przyjęty jednogłośnie. Przegłosowano także protokół z poprzedniego posiedzenia.  Interpelacje radnych dotyczyły organizacji i wyposażenia gabinetów medycznych w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oraz pracy Wydziału Komunikacji. Odpowiedzi udzielili: naczelnik Wydziału Edukacji Tadeusz Kardynał i starosta staszowski Michał Skotnicki.
    Procedowanie uchwał rozpoczęto od przyjęcia  projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2018-2027. Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, w sprawie opinii o projekcie w/w uchwały, odczytała skarbnik powiatu staszowskiego Jolanta Piotrowska. Drugi projekt uchwały dotyczył budżetu powiatu staszowskiego na 2018 rok. Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie budżetu, również odczytała skarbnik Jolanta Piotrowska. Następnie przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu w Staszowie, wyrazili pozytywne opinie o projekcie budżetu, który został uchwalony. W dalszym ciągu głosowań, przyjęto jeszcze 10 projektów, które dotyczyły: ▪ zmiany Uchwały Nr XL/9/17 Rady Powiatu w  Staszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku, ▪ określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego 2018 roku, ▪ uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, ▪ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017 – 2027, ▪ zmian w budżecie na 2017 rok, ▪ ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, ▪ uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2018 rok, ▪ zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie na 2018 rok, ▪ zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2018 rok, ▪ uznania skargi obywatelki gminy Osiek za bezzasadną, dotyczącą naruszenia przepisów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w latach: 2008-2009, w sprawie usunięcia podwójnego stanu prawnego działek.
    Starosta Michał Skotnicki, w imieniu własnym i członków Zarządu Powiatu, podziękował wszystkim osobom, które pracowały nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej, na czele ze skarbnik Jolantą Piotrowską. Do podziękowań dołączyli pozostali członkowie Zarządu Powiatu, jak również wszyscy radni. Przed zakończeniem posiedzenia starosta Michał Skotnicki i przewodniczący Rady Damian Sierant, złożyli wszystkim radnym i zaproszonym gościom życzenia noworoczne.

    Dochody budżetu powiatu na 2018 rok zaplanowano w wysokości 69 mln 229 tys. 362 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 62 mln 458 tys. 060 zł, a dochody majątkowe w wysokości 6 mln 771 tys. 301 zł. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 68 mln 687 tys. 632 zł, z tego: wydatki bieżące – 57 mln 336 tys. 454 zł, a wydatki majątkowe – 11 mln 351 tys. 178 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku budżetowym, uchwalono w wysokości 11 mln 054 tys. 238 zł, z tego: wydatki bieżące – 4 mln 330 tys. 223 zł, a wydatki majątkowe – 6 mln 724 tys. 015 zł. Nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie – 541 tys. 730 zł, w całości przeznaczono na spłatę rat kredytów. W budżecie utworzono rezerwy: ogólną w wysokości – 167 tys. 390 zł oraz celową w wysokości – 120 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

               
Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png