LII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: wtorek, 19, grudzień 2017

W dniu 29 grudnia 2017 roku o godzinie 09.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

LII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Przyjęcie Protokołu Nr LI z dnia 13 grudnia 2017 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
a)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018 – 2027 – projekt 93/17; opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
b)    uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2018 rok – projekt 94/17; opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu Powiatu Staszowskiego na 2018 rok;
c)    zmiany Uchwały Nr XL/9/17 Rady Powiatu w  Staszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku - projekt 96/17;
d)    określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego 2018 roku - projekt 100/17;
e)    uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie - projekt 101/17;
f)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017 – 2027 – projekt 102/17;
g)    zmian w budżecie na 2017 rok – projekt 103/17;
h)    ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – projekt 104/17;
i)    uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2018 rok – projekt 97/17;
j)    zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie na 2018 rok – projekt 98/17;
k)    zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2018 rok - projekt 99/17.
8.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
9.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

 

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png