Radni powiatu staszowskiego obradowali po raz 50.

Utworzono: wtorek, 14, listopad 2017

phoca thumb l 2Posiedzenie sesji odbyło się w dniu 14 listopada br. Na początku obrad wszyscy obecni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych śp. Rafała Suski. Po zatwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad, poszerzonego na wniosek starosty staszowskiego Michała Skotnickiego o 2 projekty uchwał, przewodniczący Rady Damian Sierant i starosta Michał Skotnicki oficjalnie podziękowali za 19 lat pracy na rzecz staszowskiego szpitala, dyr. Józefowi Żółciakowi, który w dniu 31 października br. przeszedł na emeryturę.

W przekazanym grawertonie czytamy, m.in. ,,Niezmiernie cenimy Pański profesjonalizm w czasie zatrudnienia, od 1 lipca 1998 roku w SPZZOZ w Staszowie na kolejnych stanowiskach, począwszy od inspektora ds. zaopatrzenia i głównego księgowego, po pełnienie, od 6 stycznia 2016 roku, obowiązków dyrektora staszowskiego szpitala. Jesteśmy wdzięczni, za Pański wkład pracy w czasie 19 lat zatrudnienia w staszowskim szpitalu, co m.in. spowodowało, że placówka ta jest zaliczana do najlepszych szpitali powiatowych w naszym kraju.

    W punktach: interpelacje i zapytania oraz oświadczenia radnych, zgłoszono wnioski dotyczące: remontu dróg powiatowych, rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, oraz przygotowania informacji o pozyskaniu środków zewnętrznych przez Wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu na realizację inwestycji i wszelkich inicjatyw.
    W dalszej części posiedzenie przyjęto 6 projektów uchwał, w następujących sprawach:
1. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”,
2. uchylenia uchwały Nr XLV/42/17 z dnia 20 lipca 2017 r. dot. udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek,
3. oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
4. zmiany Uchwały Nr XLV/49/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 lipca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria,
5. zmian w budżecie na 2017 rok,
6. przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu,
7. zmiany uchwały nr XL/9/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2017 roku.
    Po przegłosowaniu projektów uchwał naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Tadeusz Kardynał, przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, a starosta staszowski Michał Skotnicki, sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.

                                Tekst i foto: Jan Mazanka

   

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png