L Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: środa, 08, listopad 2017

W dniu 14 listopada 2017 roku o godzinie 12.00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

L Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Porządek obrad sesji.
4.    Przyjęcie Protokołu Nr XLVIII z dnia 14 października 2017 roku i Protokołu Nr XLIX/17 z dnia 20 października 2017 roku.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
a)    uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” – projekt 77/17;
b)    uchylenia uchwały Nr XLV/42/17 z dnia 20 lipca 2017 r. dot. udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek – projekt 78/17;
c)    oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – projekt 79/17;
d)    zmiany Uchwały Nr XLV/49/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 lipca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria – projekt 80/17;
e)    zmian w budżecie na 2017 rok – projekt 81/17.
8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
9.    Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
10.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png