Z obrad 49. sesji Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: piątek, 20, październik 2017

phoca thumb l 5Posiedzenie odbyło się w dniu 20 października br. Do zaproponowanego przez przewodniczącego Rady Damiana Sieranta porządku obrad, starosta staszowski, w imieniu Zarządu Powiatu w Staszowie zgłosił dodatkowo jeden projekt uchwały pn. ,,Rewitalizacja Oleśnicy szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”. Projekt partnerski o wartości 800 tys. zł, realizowany będzie w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wkład finansowy powiatu staszowskiego nie przekroczy 80 tys. zł.


Oprócz w/w projektu, jednogłośnie przyjęto pozostałe 12 projektów uchwał, które dotyczyły:
▪ ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu staszowskiego w 2018 r.,
▪    wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za lata 2017 i 2018,
▪   zmiany Uchwały Nr XLII/24/17 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany, ▪  udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów, ▪  ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu staszowskiego i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym, ▪  pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Janiny Sokół z dnia 12 lipca 2017 r., ▪  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Staszowskiego nieruchomości gruntowych położonych w Szydłowie gmina Szydłów, ▪ wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn.: ,,Rewitalizacja centrum miejscowości Bogoria wraz z przyległymi ulicami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ▪  wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn.: ,,Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, ▪ udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec, ▪  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2017-2027, ▪  zmian w budżecie na 2017 rok.
    Przed zamknięciem obrad przewodniczący Damian Sierant odczytał pisma: wojewody świętokrzyskiego, starosty staszowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie, dotyczący prawidłowości złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok złożonych przez: starostę staszowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu w Staszowie, członków Zarządu Powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty za 2016 rok oraz oświadczeń majątkowych radnych powiatu staszowskiego za 2016 rok. Nie odnotowano żadnych nieprawidłowości ze złożonymi sprawozdaniami.

Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png