PROJEKT pn.” DOBRY START - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Utworzono: poniedziałek, 27, marzec 2017

belka fundusze europ woj sw unia europ

W związku z realizacją projektu przez Powiat Staszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie pn „Dobry start – lepsza przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w dniu 21.03.2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne podczas, którego przedstawiono założenia projektu pn „Dobry start – lepsza przyszłość”.


    W spotkaniu uczestniczył Pan Michał Skotnicki - Starosta Staszowski, który powitał przybyłych na spotkanie rodziców zastępczych oraz osoby niepełnosprawne z terenu powiatu staszowskiego oraz poinformował o realizacji projektu pn. „Dobry start – lepsza przyszłość”.
    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Anna Ogórek poinformowała, że w dniu 23.02.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję IZ RPOWŚ a Powiatem Staszowskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie.
Uczestnicy spotkania poinformowani zostali o realizacji projektu pn. „Dobry start - lepsza przyszłość”, który będzie realizowany w latach 2017 – 2018. Przedstawione zostały zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, przedstawiono grupę docelową, którą jest 25 rodziców zastępczych, 10 wychowanków rodzin zastępczych oraz 24 osoby niepełnosprawne. Poinformowano uczestników, że projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz Powiatu Staszowskiego, a uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
    Koordynator projektu Pani Joanna Mazur przedstawiła typy operacji przewidziane w ramach projektu:
a)  wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej
b) wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m.in. poradnictwa, specjalistycznego wsparcia.
    Dla osób niepełnosprawnych wsparcie procesu usamodzielniania się w integracji ze środowiskiem w tym poprzez specjalistyczne poradnictwo, usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – treningowego.
    Poinformowała również o stosowaniu zasady równości szans niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Staszów marzec 2017 r.                                                               

   Tekst: Jolanta Brzeszczyńska
                    Foto: Zbigniew Uss Wąsowicz

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png