Uchwalono budżet powiatu

Utworzono: piątek, 30, grudzień 2016

phoca thumb l 1W dniu 30 grudnia 2016 roku, podczas 36. sesji Rady Powiatu w Staszowie, przegłosowano 10 projektów uchwał, w tym tę najważniejszą, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu staszowskiego na 2017 rok.


    Przed oficjalnym rozpoczęciem posiedzenia, starosta staszowski Michał Skotnicki wraz z wicestarostą Tomaszem Fąfarą i przewodniczącym Rady Damianem Sierantem, wręczyli 2 grawertony zasłużonym trenerom sekcji zapaśniczych: Tadeuszowi Szkwarkowi z Połańca i Wiktorowi Skrobaczowi ze Staszowa.
    Zaproponowany przez przewodniczącego Rady porządek obrad, został przyjęty jednogłośnie, podobnie jak i protokół z poprzedniego posiedzenia.  Procedowanie uchwał rozpoczęto od przyjęcia  projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata: 2017-2027. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały odczytała skarbnik powiatu staszowskiego Jolanta Piotrowska. Drugi projekt uchwały dotyczył budżetu powiatu staszowskiego na 2017 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu, również odczytała skarbnik Jolanta Piotrowska. Następnie przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu w Staszowie, wyrazili pozytywne opinie o projekcie budżetu, który został uchwalony jednogłośnie. W dalszym ciągu głosowań, podobnie jak w przypadku w/w dwóch projektów uchwał, także jednogłośnie, przyjęto jeszcze 8 projektów, które dotyczyły:
▪ zmiany Uchwały nr XXIV z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku,
▪ uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2017 rok,
▪ ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2017 roku,
▪ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2016-2027,
▪ zmian w budżecie na 2016 rok,
▪ ustalenia wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego, łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
▪ zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2017 rok,
▪ zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na 2017 rok.
    Starosta Michał Skotnicki, w imieniu własnym i członków Zarządu Powiatu, podziękował wszystkim osobom, które pracowały nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej, na czele ze skarbnik Jolantą Piotrowską. Do podziękowań dołączyli pozostali członkowie Zarządu Powiatu, jak również wszyscy radni. Przed zakończeniem obrad starosta Michał Skotnicki wręczył Mariuszowi Ziętarskiemu pismo na mocy którego powierzył mu pełnienie obowiązków dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, na okres przygotowania i przeprowadzenia konkursu na to stanowisko.

    Dochody budżetu powiatu na 2017 rok zaplanowano w wysokości 68 mln 158 tys. 648 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 60 mln 072 tys. 883 zł, a dochody majątkowe w wysokości 8 mln 085 tys. 765 zł. Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w kwocie 68 mln 081 tys. 648 zł, z tego: wydatki bieżące – 56 mln 641 tys. 271 zł, a wydatki majątkowe – 11 mln 440 tys. 377 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł, niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku budżetowym, uchwalono w wysokości 11 mln 286 tys. 635 zł, z tego: wydatki bieżące – 4 mln 528 tys. 204 zł, a wydatki majątkowe – 6 mln 758 tys. 431 zł. Nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie – 77 tys. zł, w całości przeznaczono na spłatę rat kredytów. W budżecie utworzono rezerwy: ogólną w wysokości – 112 tys. zł oraz celową w wysokości – 120 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.  
                                                                                     

   Tekst i foto: Jan Mazanka

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png