IX Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Utworzono: poniedziałek, 25, maj 2015

W dniu 27 maja 2015 roku (środa) o godzinie 10.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się
IX Sesja Rady Powiatu w Staszowie

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu VIII/15 z dnia 24 kwietnia 2015 roku.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Staszowie:
  a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok – projekt 39/15;
  b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie – projekt 40/15.
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Staszowie w sprawie:
  a) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania – projekt 33/15;
  b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – projekt 31/15;
  c) ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski – projekt 32/15;
  d) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Bogoria w obr. Kiełczyna – projekt 34/15;
  e) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Powiat Staszowski od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Staszowie – projekt 35/15;
  f) przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu rozwoju Systemu Pieczy zastępczej dla Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2017 – projekt 38/15;
  g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015 – 2024 – projekt 41/15;
  h) zmian w budżecie na 2015 rok – projekt 42/15.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.
 10. Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Damian Sierant

                    Instytucje                                                           Szkoły ponadgimnazjalne

       Bez_nazwy23.png

                          Związki i Stowarzyszenia

far.png